Badania

Obserwatorium prowadzi badania oparte na wiedzy zastanej (np. analizy statystyczne) oraz badania terenowe (np. wywiady), przekazuje wytworzoną wiedzę w sposób bezpośredni (np. konferencje) i pośredni (np. raporty) tworząc opracowania zwarte (np. artykuły) i opracowania popularyzatorskie (np. broszury i flesze informacyjne).

W maju br. ruszyła kolejna edycja projektu "Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej". Badania jakościowe (FGI) będą prowadzone wśród uczniów szkół zawodowych z terenu aglomeracji poznańskiej, pracodawców, przedstawicieli szkół oraz instytucji rynku pracy. Projekt badawczy jest kontynuacją badań ilościowych przeprowadzonych  w 2015 r. na grupie badawczej 604 uczniów szkół zawodowych i 600 pracodawców z terenu aglomeracji poznańskiej, którego wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium w kwietniu 2016 r.

 

 
Dwa Światy. Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej.

Dwa Światy. Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej.

Raport niniejszy zawiera omówienie badań jakościowych pn. Dwa Światy. Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej, które było realizowane w 2016 roku. Analiza została opracowana przez zespół pracowników Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

thumbnail of Woźniak M. Prognoza stopy bezrobocia na terenie małych jednostek przestrzennych, Poznań 2016

Prognoza stopy bezrobocia na terenie małych jednostek przestrzennych, Poznań 2016

Prognoza stopy bezrobocia na terenie małych jednostek przestrzennych, Poznań 2016

Raport jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych sytuacją gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej, a także decydentów chcących kreować opartą na dowodach politykę rynku pracy. Adresatami badań są również ekonomiści, dla których zaprezentowane podejście badawcze może okazać się interesujące.

Celem badania było opracowanie 13 miesięcznej prognozy stopy bezrobocia dla poszczególnych powiatów z terenu województwa Wielkopolskiego i zbadanie jej trafności w porównaniu do danych historycznych. Zakres czasowy prognozy to kwiecień 2015 – kwiecień 2016. W celu osiągnięcia celu badawczego posłużono się dwoma skrajnie różnymi modelami prognostycznymi, które zasilono miesięcznymi danymi za okres styczeń 2005 – marzec 2016 gromadzonymi przez powiatowe urzędy pracy z terenu Wielkopolski.
Raport niniejszy podsumowuje zrealizowane zadania badawcze. Części raportu takie jak: wprowadzenie, teoria prognozowania oraz przegląd badań zestawiają kluczowe informacje ze zgromadzonych materiałów źródłowych; podpunkt dane empiryczne prezentuje statystyki opisowe i metodykę wstępnej obróbki zgromadzonych danych. W podpunkcie metodologia badań znalazło się szczegółowe objaśnienie dotyczące dwóch opracowanych modeli prognostycznych i metod ich estymacji. W podpunkcie tym zaprezentowano również wyniki badań i porównano osiągi modeli w zakresie precyzji prognozy. Całość raportu kończy podsumowanie.

Dwa_Swiaty

Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej

Problematyką projektu badawczego pn. Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej są rozbieżności występujące pomiędzy metodami rekrutacji pracownika przez pracodawców i metodami poszukiwania pracy przez uczniów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Celem głównym projektu jest określenie stopnia spójności w metodach poszukiwania pracy przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i metodach rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają na to wpływ. Głównemu celowi projektu badawczego towarzyszą także cele szczegółowe.

thumbnail of 05. Raport_z_badan_własnych

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring

Raport powstał w oparciu o badania realizowane na zlecenie Obserwatorium w 2014 roku. Celem głównym projektu było wypracowanie metodologii służącej wsparciu procesu dostosowywania kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich do aktualnych oraz przyszłych potrzeb pracodawców aglomeracji poznańskiej poprzez analizę potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Drugim ważnym celem było wypracowanie metodologii, w oparciu o którą Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej realizuje bieżący monitoring gospodarki
aglomeracji poznańskiej.  Problemem badawczym było określenie potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

thumbnail of Dwa_Ĺšwiaty_14.07.2014-22.08

Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej

Raport jest wynikiem analizy danych zastanych, której celem była próba odpowiedzi na pytanie o rozmiar i charakter niedopasowań strukturalnych w zakresie popytu i podaży absolwentów szkół zawodowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W zamyśle autorów konieczne było przedstawienie rozległego kontekstu procesu przejścia na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych, co umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu złożoności tego wycinka rynku pracy. W związku z tym w opracowaniu poruszono szereg kwestii teoretycznych, ukazano sytuację społeczno-gospodarczą na terenie aglomeracji i skupiono się na analizie statystycznej i ekonometrycznej szerokiego spektrum danych zastanych. Dane te pochodziły  w szczególności ze statystyk gromadzonych przez Urząd Miasta Poznania, Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu, System Informacji Oświatowych, a także Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Oprócz danych zastanych wykorzystano publikacje naukowe, raporty i dokumenty regionalne, które nie tylko pozwoliły na opracowanie ram teoretycznych analizy, ale i usystematyzowały i uzupełniły treść opracowania.